Ehdolla Espoon
kunnallisvaaleissa 2021

Ilmasto- ja energiapolitiikan suuntaviivoja

Jos haluamme onnistua ilmastonmuutoksen torjunnassa, hiiletön energia ja toimiva kiertotalous ovat avainrooleissa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tehdään yhdessä vihreä energiavallankumous!


Peppi Seppälä
Peppi Seppälä
kesä 27, 2022

Tarvitsemme vihreän vallankumouksen. Tämä tarkoittaa kunnianhimoista ja energiaradikaalia ilmastopolitiikkaa. Suomen on otettava edelläkävijän rooli globaalissa ilmastokeskustelussa ja vaadittava ilmaston laittamista ensimmäiseksi poliittisessa päätöksenteossa. Ei ole olemassa vain yhtä oikeaa ratkaisua, vaan meidän on otettava rohkeasti käyttöön uusia tapoja vähentää päästöjä.

Radikaali energiapolitiikka on välttämätöntä, jotta Suomi voi saavuttaa asettamansa tiukat mutta välttämättömät ilmastotavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi meillä täytyy olla  avoin suhtautuminen kaikkiin ratkaisuihin ja teknologioihin. Samalla pitää muistaa globaali oikeudenmukaisuus. Valittujen ratkaisujen täytyy olla laajennettavissa kestävästi. Esimerkiksi akuissa tarvittavia harvinaisia metalleja on maailmassa rajallinen määrä, eivätkä rikkaat maat saa haalia niitä kokonaan omaan käyttöönsä. Tämä vaatii kaikkien maiden yhteisen päätöksen siitä, miten rajalliset resurssit jaetaan. Rikkailla mailla tulee olla vastuu kehittää uutta teknologiaa ja tarjota taloudellisia ratkaisuja muille maille. Ei voi olla niin, että samalla kun me kulutamme, esimerkiksi aavikoituvien alueiden ihmiset joutuvat maksamaan ne kustannukset, joiden maksamisesta me olemme tähän asti kieltäytyneet.

Fossiiliton teollisuus on mahdollista. Päästöttömyyttä tavoitellessa keskeistä on tuotannon sähköistäminen. Fossiilista polttonaineista luopuminen vaatii siis huomattavasti nykyistä enemmän sähköä. Hiilettömän sähkön tuottaminen suuressa skaalassa on jo mahdollista, mutta se vaatii uusia investointeja sähköntuotantoon. Kaukolämpö on teollisuuden ohella toinen merkittävä päästölähde, josta tulee tehdä hiilivapaata mahdollisimman pian. Kaukolämmitysratkaisut päätetään kunnissa, ja hiilettömään lämpöön sirrettyessä kuntien on päätettävä onko tehokkain ratkaisu geoterminen lämpö, pienydinvoimalat vai jokin muu.

Olemme energiamurroksen alussa. Emme voi takertua vanhoihin ajatuksiin energiantarpeen vähenemisestä, sillä päästöjen väheneminen vaatii runsaasti lisää hiiletöntä energiaa. Meidän on käytettävä kaikki  keinot, joilla voimme tuottaa riittävästi energiaa kestävästi ja oikeudenmukaisesti koko maailman tarpeisiin.

Meidän on hillittävä ja vähennettävä päästöjen syntyä kaikilla toimialoilla. Talousjärjestelmä, joka kannustaa esimerkiksi lentämiseen nykyisissä määrin, ei ole toimiva. Ulkoisvaikutukset, eli esimerkiksi päästöt ja muut ympäristöhaitat, täytyy ottaa huomioon kaikessa kuluttamisessa. Kiertotalouden tulee olla ensisijainen tapa tuottaa tavaroita ja palveluita. Kaupallisen tilan yhteyteen tulee kaavoituksen avulla vaatia lisää kiertotalouspalveluita, oli tämä sitten käytetyn tavaran myyntiä tai korjaus/vuokrapalveluita.  Tuottajille tulee säätää vastuu tuotteen elinkaaresta alusta loppuun ja kuluttajalla tulee olla oikeus korjata ostamansa tuotteet, eli suunnittelussa tulee huomioida myös korjausmahdollisuudet.

Jos haluamme onnistua ilmastonmuutoksen torjunnassa, hiiletön energia ja toimiva kiertotalous ovat avainrooleissa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tehdään yhdessä vihreä energiavallankumous!